ਇਨਵੈਸਟ ਕਰੋ ਉਥੇ

ਜਿੱਥੇ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਲਾਭਕਾਰੀ

ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਤਬਦੀਲੀ ਅਸੰਭਵ ਹੈ।

ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ।

ਖੈਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬੱਸ ਦੇਖਦੇ ਜਾਓ।

10,723 ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡਜ਼ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਫੰਡਜ਼ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਡੀਸ਼ਨਲ ਫੰਡਜ਼ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਵਪਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਸਰੋਤ: Morgan Stanley Institute of Sustainable Investing

ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਹੈ।

Bar chart showing dollars held in Canadian responsible investment assets.
2019:  $3166.1 billion
2017: $2132.3 billion
2015: $1505.8 billion

ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਐਸਿਟਸ (ਬਿਲੀਅਨਜ਼) ਵਿੱਚ ਡਾਲਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਸਰੋਤ: Responsible Investing Association Canada

ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਫੈਕਟਰਜ਼ (ESG) ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।

Vancity Investment Management ਦੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ pooled funds ਅਤੇ IA Clarington's Inhance SRI funds* ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਇੱਕ ਵੈਲਥ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰੋ।

ਸਾਡੇ VCIM ਪ੍ਰਬੰਧਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਤਬਾਹੀ ਨੂੰ ਨਾਂਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਉਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਚੁਣੋ ਜੋ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਆਪਣੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ
ਜ਼ੋਰਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿਓ।

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਕ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਇਕ ਮਾਲਕ।

ਫਿਰ ਵੀ, ਸਿਰਲੇਖ ਸਿਰਫ ਇਕ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ Vancity Investment Management ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਫੰਡਜ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਮੈਨੇਜਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਜ਼ ਨਾਲ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹੋ... ਤਬਦੀਲੀ।

ਰਿਪੋਰਟ ਪੜ੍ਹੋ

ਸੰਸਾਰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੋ।

ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਯੋਜਨਾ ਚੁਣਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੈਲਥ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰੋ।

ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬੁੱਕ ਕਰੋ