ਸਥਾਨਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹਰ Visa ਟੈਪ ਨਾਲ ਵਧਾਓ।

ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ enviro™ Visa* ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰੋਗੇ:

150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਥਾਨਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆਪਣੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿਚ

ਸਥਾਨਕ ਚੈਰਿਟੀਜ਼ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਪੌਂਡ ਭੋਜਨ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ

ਲੈਂਡਫਿਲ ਤੋਂ 25,000 ਕੱਪ ਬਚਾਓ

ਇਨਾਮ ਤੇ ਇਨਾਮ

ਹਰ ਖਰੀਦ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ ਜਦੋਂ ਕਿ 5% ਮੁਨਾਫਾ Vancity envirofund™ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

enviro Classic* Visa card

ਸਾਲਾਨਾ ਫ਼ੀਸ

$0

ਵਿਆਜ ਦਰ

19.50%

Vancity Rewards

ਕਮਾਓ 1 ਪੁਆਇੰਟ
ਹਰ $2 ਖਰਚਣ ’ਤੇ

enviro Gold* Visa card

ਸਾਲਾਨਾ ਫ਼ੀਸ

$99

ਵਿਆਜ ਦਰ

19.50%

Vancity Rewards

ਕਮਾਓ 1 ਪੁਆਇੰਟ
ਹਰ $1 ਖਰਚਣ ’ਤੇ

enviro Infinite* Visa card

ਸਾਲਾਨਾ ਫ਼ੀਸ

$120

ਵਿਆਜ ਦਰ

19.50%

Vancity Rewards

ਕਮਾਓ 1.25 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਪੁਆਇੰਟ ਹਰ $1 ਖਰਚਣ ’ਤੇ

.

ਸਾਰੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਵਿਕਲਪ ਵੇਖੋ

ਤੁਹਾਡੇ ਦਵਾਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ
ਨਵੀਨਤਮ ਤਬਦੀਲੀ-ਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੋ।

Nulla ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੌਫ਼ੀ ਵਾਲਾ ਮੱਘ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਕੌਫ਼ੀ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਕਰੋ। Nulla ਸਿੰਗਲ-ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੇ ਕੱਪਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਰਤੋਂ ਯੋਗ ਕੌਫ਼ੀ-ਮੱਘ ਵਾਲੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

Ocean Ambassadors Canada.

ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਗਵਾਂਢ ਵਿੱਚ 57 ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੇ ਸਵੈਇੱਛਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿੰਗਲ-ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ ਬੈਗਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ,  Ocean Ambassadors Canada ਉਥੇ ਸੀ।

FoodMesh.

84% ਭੋਜਨ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਰਿਆਨੇ ਅਤੇ ਫੂਡ ਬੈਂਕ FoodMesh ਦੀ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਰਾਹੀਂ ਜੁੜ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਨ।

ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ, ਨਹੀਂ ਰੁਕੇਗਾ।

The Vancity enviroFund has supported hundreds of initiatives since 1990. Beyond that, we’ve been carbon neutral since 2007. And by 2040, we aim to make all of our loans and mortgages net-zero. Become a member and bank the same, while changing everything.

Vancity enviroFund ਨੇ 1990 ਤੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਪਹਿਲ-ਕਦਮੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸਾਲ, ਅਸੀਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਘੱਟ ਕਾਰਬਨ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਸਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੋਰਟਗੇਜਜ਼ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ 2040 ਤੱਕ Vancity ਨੂੰ ਨੈੱਟ-ਜ਼ੀਰੋ ਬਣਾਉਣਾ ਸਾਡੇ ਉਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਮੈਂਬਰ ਬਣੋ ਅਤੇ ਇਸੇ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਸਭ ਕੁੱਝ ਬਦਲਦੇ ਰਹੋ।

Close overlay

Close overlay